LUẬT CÔNG TY 1990

Để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, lao động và tài nguyên của...

LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2003

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 14/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003
VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng...

LUẬT DOANH NGHIỆP

LUẬT DOANH NGHIỆP
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà ...

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về việc thành lập , tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty...

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỤC I: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Điều 38. công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghi...

CÔNG TY HỢP DANH

Điều 130. công ty hợp danh
1. công ty hợp danh là doanh nghiệp , trong đó:
a) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới...

NHÓM CÔNG TY

Điều 146. Nhóm công ty
  1. Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các...

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Điều 161. Nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
1. Ban hành, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về doanh nghiệp và văn bản p...

LUẬT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1990

  Để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, khuyến khích việc đầu tư kinh doanh , bảo hộ lợi ích hợp pháp của chủ doa...

LUẬT DOANH NGHIỆP 1999

LUẬT
DOANH NGHIỆP
SỐ 13/1999/QH10 NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1999
Để góp phần phát huy nội lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đẩy mạn...

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 13. Quyền thành lập , góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và q...

CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 77. công ty cổ phần
1. công ty cổ phần là doanh nghiệp , trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có th...

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Điều 141. doanh nghiệp tư nhân
1. doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi ho...

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Điều 150. Chia doanh nghiệp
1. công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.
2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm ...

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 166. Chuyển đổi công ty nhà nước
1. Thực hiện theo lộ trình chuyển đổi hằng năm, nhưng chậm nhất trong thời hạn bốn năm kể từ ngày Luật này có h...

CHUYỂN TRỤ SỞ CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ Thông tư 03/2006/TT - BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế họach và Ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh thì

TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ  : Tầng 5, 71 Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, HN
Tel        : +844.3974.3442 / 3974.3449 / 2201.9779   Fax: +844.3974.3449
Email     : info@luatdoanhnghiep.org  - Website: www.luatdoanhnghiep.org

VĂN PHÒNG TẠI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ   : Số 380 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương
Hotline   : Ls. Trọng Quyết - 0973 716 999 - 0912 675 342
Email     : info@luatdoanhnghiep.org - Website: www.luatdoanhnghiep.org