LUẬT CÔNG TY 1990

Để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, lao động và tài nguyên của đất nước, tạo thêm việc làm; bảo hộ lợi ích hợp pháp...

LUẬT DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2003

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 14/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003
VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được...

LUẬT DOANH NGHIỆP

LUẬT DOANH NGHIỆP
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 60/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005
 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã đượ...

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về việc thành lập , tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành ph...

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỤC I: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Điều 38. công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
1. công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp , trong đó: a) Thành viên có thể là t...

CÔNG TY HỢP DANH

Điều 130. công ty hợp danh
1. công ty hợp danh là doanh nghiệp , trong đó:
a) Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành...

NHÓM CÔNG TY

Điều 146. Nhóm công ty
  1. Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. 2. Nhóm công ty bao ...

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Điều 161. Nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp
1. Ban hành, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về doanh nghiệp và văn bản pháp luật có liên quan. 2. Tổ chức đăng ký kinh doa...

LUẬT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 1990

  Để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, khuyến khích việc đầu tư kinh doanh , bảo hộ lợi ích hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà ...

LUẬT DOANH NGHIỆP 1999

LUẬT
DOANH NGHIỆP
SỐ 13/1999/QH10 NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1999
Để góp phần phát huy nội lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế; bảo đảm quyền tự do,...

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Điều 13. Quyền thành lập , góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định c...

CÔNG TY CỔ PHẦN

Điều 77. công ty cổ phần
1. công ty cổ phần là doanh nghiệp , trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối th...

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Điều 141. doanh nghiệp tư nhân
1. doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp tư ...

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Điều 150. Chia doanh nghiệp
1. công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể được chia thành một số công ty cùng loại.
2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định nh...

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 166. Chuyển đổi công ty nhà nước
1. Thực hiện theo lộ trình chuyển đổi hằng năm, nhưng chậm nhất trong thời hạn bốn năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các công ty nhà nước thành lập theo quy đ...

CHUYỂN TRỤ SỞ CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ Thông tư 03/2006/TT - BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế họach và Ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh thì

TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ  : Tầng 5, 71 Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, HN
Tel        : +844.3974.3442 / 3974.3449 / 2201.9779   Fax: +844.3974.3449
Email     : info@luatdoanhnghiep.org  - Website: www.luatdoanhnghiep.org

VĂN PHÒNG TẠI HẢI DƯƠNG

Địa chỉ   : Số 380 đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, Hải Dương
Hotline   : Ls. Trọng Quyết - 0973 716 999 - 0912 675 342
Email     : info@luatdoanhnghiep.org - Website: www.luatdoanhnghiep.org